Компютърен график

Компютърна графика

Компютърна графика

Ниво: трета степен

Професионално направление: Аудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти, код 213