Цифрови компетентности

Цифрови умения и компетентности и успешно цифрово образование и обучение: подготвени за цифровата ера

Базово ниво

Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) – 55 уч.ч.

Средно ниво

Средно ниво (ниво 3 и 4 съгласно DigComp) – 45 уч.ч.

Напреднало ниво

Високоспециализирано ниво