Селско, горско и рибно стопанство

Техник-растениевъд

Техник в лозаровинарството

Растениевъд

Техник-животновъд

Животновъд

Лозаровинар

Работник в растениевъдството

Работник в животновъдството

Агроеколог

Техник – озеленител

Озеленител

Работник в озеленяването

Техник - лесовъд

Лесовъд

Дивечовъд

Работник в горското стопанство

Техник - рибовъд

Техник по промишлен риболов и аквакултури

Рибовъд

Работник в рибовъдството