Графичен дизайнер

Графичен дизайн

Графичен дизайн

Ниво: трета степен

Професионално направление: Аудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти, код 213